Bu grupta birden fazla bölüm tarafından alınan ortak dersler bulunmaktadır

1. Hafta Giriş. Dersin konuları ve yapısı. Çevrenin disiplinlerarası özelliği.
2. Hafta Organizmalar ve onların yaşam ortamları. Çevresel faktörlerin sınıflandırılması. Organizma ilişkilerindeki çevre kanunları. 
3. Hafta Ekosistem. Biocenosis kavramı, yapısı ve özellikleri.Ekolojik toplum ve bileşenlerinin beslenme düzeni. Ekolojik piramit.
4. Hafta Biyosfer. Biyosferin yapisi, fiziksel ve kimyasal özellikleri. Noosferin çağdaş anlayışı.
5. Hafta Küresel çevre sorunları. Kirlilik ve kirletici kavramı. 
6. Hafta Hava kirliliği. Küresel ısınma ve sera etkisi: Ortaya çıkma mekanizmaları ve etkileri.
7. Hafta Ozon deliği ve asit yağmurların oluşması mekanizmaları ve temel kavramları.
8. Hafta Hidrosferin kirlenmesi. Içme suyun ve okyanusların kirlenmesi.
9. Hafta Litosferin kirlenmesi. Evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmasındaki sorunlar.
10. Hafta Çevre ve İnsan Sağlığı. Nüfusun artışı. Kentsel ve endüstriyel ekosistemler. Gürültü kirliliğinin, ışınımların ve elektromanyetik radyasyonlaın insan üzerindeki etkisi.
11. Hafta Çevre yönetimindeki ilkeler. Çevrenin korunması. Alternatif enerji kaynakları. Okyanuslar ve onların kullanımı. 
12. Hafta Ormanların rasyonel kullanımı ve korunması.
13. Hafta Özel korunan alanlar. Kırmızı liste. Temel kavramları.
14. Hafta Çevresel gözlem. Temel kavramları.
15. Hafta Çevrenin ekonomik yönleri. Modern çevresel ve ekonomik durum. Yeşil ekonomi ve izleme.
16. Hafta Çevening hukuki yönleri. Ekoloji alanında uluslararasi işbirliği. Uluslararası işbirliğinin sorunlar.

FEN-102/BIO-100 Азыркы табият таануунун концепциялары.
Сабактын мазмуну
1-жума. Заманбап табият таануу илимдеринин концепциялары курсунун предмети. Коом, маданият жана илим.
2-жума. Илимдин классификациясы. Илимдин негизги тарыхый этаптары жана өнүгүү законченемдүүлүктөрү.
3-жума. Табият таануунун физикалык концепциялары. Дүйнөнүн механикалык сүрөттөлүшү. Мейкиндик, убакыт жана материя. Байыркы теориялардан Эйнштейндин салыштырмалуулук теориясына чейин.
4-жума. Дүйнөнүн термодинамикалык сүрөттөлүшү. Жылуулук теориясы. Термодинамиканын закондору. Энтропия.
5-жума. Дүйнөнүн электромагниттик сүрөттөлүшү. Электромагнетизм теориясы. Электромагниттик толкундар жана талаалар.
6-жума. Дүйнөнүн кванттык-механикалык сүрөттөлүшү. Материянын  түзүлүш иерархиясы. Фундаменталдык өз ара аракеттешүүлөр. Корпускулалык-толкундук дуализм.
7-жума. Табият таануунун химиялык концепциялары. Заттардын химиялык курамы жана түзүлүшү.
8-жума. Ара-сынак.
9-жума. Химиялык кошулмалар жана процесстер жонундо окуу.
10-жума. Эволюциялык химия.
11-жума. Табият таануунун биологиялык концепциялары. Биологиянын предмети, анын  түзүлүшү жана өнүгүү этаптары.
12-жума. Материянын  түзүлүшүндө биологиялык деңгээлдердин  өзгөчөлүктөрү. Жандуу материянын  түзүлүшү.
13-жума. Эволюция. Биологиялык эволюциянын жолдору, багыты жана түртүүчү күчтөрү. Табигый тандоо принциби эволюциянын механизми катары. Генетика жана эволюция.
14-жума. Биосфера. Адам. Ноосфера. Биосферанын эволюциясынын закон ченемдүүлүктөрү. Тирүү организмдерде энергиянын колдонушу.
15-жума. Ааламдын эволюциясы. Космология жөнүндө түшүнүк. Космологиянын маселелери.
16-жума. Жыйынтыктоочу сынак.

DERS İÇERİĞİ

1. Hafta Felsefeye Giriş
2. Hafta
 Felsefe Tarihi I (Doğu ve Batı İlkçağ Felsefesi)
3. Hafta
 Platon ve Aristoteles
4. Hafta
 Felsefe Tarihi II (İslam ve Ortaçağ Felsefesi)
5. Hafta
 Farabi ve İbn Sina
6. Hafta
 Felsefe Tarihi III (Aydınlanma Felsefesi 16.yy-20.yy)
7. Hafta
 Kant ve Hegel
8. Hafta
 Vize
9. Hafta 
Felsefe Disiplinleri ve Akımları
10. Hafta
 Varlık Felsefesi
11. Hafta
 Bilgi Felsefesi
12. Hafta
 Heidegger ve Sartre
13. Hafta
 Ahlak Felsefesi
14. Hafta
 Siyaset Felsefesi
15. Hafta
 Kırgız ve Türk Düşüncesinin Felsefedeki Yeri
16. Hafta
 Sınav


Ders İçeriği 
1.Hafta Ata Meken (Kırgızistan Cumhuriyeti) Tarihine Giriş. Kırgızistan'daki etnik cereyanlar. Kırgız halkının ortaya çıkışı ve oluşumu 
2.Hafta Kırgızistan bölgesindeki en eski halklar ve ilk devletler 
3.Hafta Eski Kırgızlar ve ilk Türk Kağanlıkları (M.Ö. III. yy.-XII. yy. başı) 
4.Hafta Ortaçağ Kırgız Devletinin ortaya çıkışı ve gelişimi (VI-XIII. yy.) 
5.Hafta XIII-XV. yüzyıllarda Kırgızistan, siyasi ve sosyal-ekonomik durumu 
6.Hafta XVI-XVIII. yüzyıllarda Kırgızistan 
7.Hafta XVIII. yy. ikinci yarısından XIX yy. ortasına kadar Kırgızistan 
8.Hafta Vize Sınavı 
9.Hafta Kırgızistan'ın Rusya İmparatorluğu'na katılması (1855-1876) 
10.Hafta Rusya İmparatorluğunda Kırgızistan'ın siyasi ekonomik ve kültürel gelişimi (1855-1917) 
11.Hafta Kırgızistan'da Sovyet yönetiminin kuruluşu ve iç savaş (1917-1920 жж.). 1922-1939 yıllarda Kırgızistan 
12.Hafta İkinci Dünya savaşı döneminde ve 1939-1960 yıllarda Kırgızistan 
13.Hafta Kırgızistan'ın toplumsal siyasi ve sosyal-ekonomik gelişimi (1961-1990) 
14.Hafta Bağımsız Kırgızistan (1991-2005) 
15.Hafta 2005-2013 yılları arasında Kırgızistan, siyasi sosyal ekonomik durumu 
16.Hafta Final Sınavı