Гуманитардык факультет

Социология бөлүмү (1-курс)

Окутуучу: Ф.и.к., ага окутуучу Элмира Төлөкова

Сабактын аты: KGZ-104 Кыргыз тили жана адабияты