Сабактын мазмуну
1-жума. Заманбап табият таануу илимдеринин концепциялары курсунун предмети. Коом, маданият жана илим.
2-жума. Илимдин классификациясы. Илимдин негизги тарыхый этаптары жана өнүгүү законченемдүүлүктөрү.
3-жума. Табият таануунун физикалык концепциялары. Дүйнөнүн механикалык сүрөттөлүшү. Мейкиндик, убакыт жана материя. Байыркы теориялардан Эйнштейндин салыштырмалуулук теориясына чейин.
4-жума. Дүйнөнүн термодинамикалык сүрөттөлүшү. Жылуулук теориясы. Термодинамиканын закондору. Энтропия.
5-жума. Дүйнөнүн электромагниттик сүрөттөлүшү. Электромагнетизм теориясы. Электромагниттик толкундар жана талаалар.
6-жума. Дүйнөнүн кванттык-механикалык сүрөттөлүшү. Материянын  түзүлүш иерархиясы. Фундаменталдык өз ара аракеттешүүлөр. Корпускулалык-толкундук дуализм.
7-жума. Табият таануунун химиялык концепциялары. Заттардын химиялык курамы жана түзүлүшү.
8-жума. Ара-сынак.
9-жума. Химиялык кошулмалар жана процесстер жонундо окуу.
10-жума. Эволюциялык химия.
11-жума. Табият таануунун биологиялык концепциялары. Биологиянын предмети, анын  түзүлүшү жана өнүгүү этаптары.
12-жума. Материянын  түзүлүшүндө биологиялык деңгээлдердин  өзгөчөлүктөрү. Жандуу материянын  түзүлүшү.
13-жума. Эволюция. Биологиялык эволюциянын жолдору, багыты жана түртүүчү күчтөрү. Табигый тандоо принциби эволюциянын механизми катары. Генетика жана эволюция.
14-жума. Биосфера. Адам. Ноосфера. Биосферанын эволюциясынын закон ченемдүүлүктөрү. Тирүү организмдерде энергиянын колдонушу.
15-жума. Ааламдын эволюциясы. Космология жөнүндө түшүнүк. Космологиянын маселелери.
16-жума. Жыйынтыктоочу сынак.

Мазмуну

1 - Жума. Дүйнө жана Түрк цивилизациясына киришүү
2 - Жума. Цивилизация типтери  – 1 Ибн Халдун
3 - Жума. Цивилизация типтери -2  Шпенглер жана Данилевский
4 - Жума. Маданият, культура жана цивилизация типтери -3 Сорокин жана Вебер
5 - Жума. Цивилизация жөнүндөгү заманбап концепциялар- 4 (Тоффлер жана Хантингтон)
6 - Жума. Байыркы цивилизациялардын өнүгүү өзгөчөлүктөрү-1 (Шумер, Вавилон, Кытай)
7 - Жума. Байыркы цивилизациялардын өнүгүү өзгөчөлүктөрү-2 (Индия, Кыргыз, Греция, Рим)
8 - Жума. Ара сынак
9 - Жума. Көчмөн цивлизациялардын өзгөчөлүктөрү
10 - Жума. Орто кылым доорундагы християн цивлизациясы  
11 - Жума. Орто кылым доорундагы ислам цивлизациясы
12 - Жума. Кайра жаралуу доорундагы цивлизациялардын өнүгүү тенденциялары
13 - Жума. Жаӊы доор жана агартуучулук доорундагы цивлизациялардын өзгөчөлүктөрү
14 - Жума. 20-кылымдагы дүйнөлүк жана түрк цивлизациялардын өзгөчөлүктөрү
15 - Жума. Ааламдашуу доору жана цивлизациялардын өнүгүү тенденциялары
16 - Жума. Сынак

Сабактын мазмуну

“Манас” эпосу – кыргыз рухунун туу чокусу

1. Жума Эпостун кыскача мазмуну жана варианттары
2. Жума “Семетей”, “Сейтек” – “Манас” эпосунун экинчи, үчүнчү бөлүмү
3. Жума Улуу манасчылар Сагымбай Орозбаков менен Саякбай Каралаевдин манасчылык өнөрү
4. Жума Дүйнө дaстaндaры жaнa Мaнaс
5. Жума Мaнaстын философиясы
6. Жума Мaнaстын философиясы
7. Жума Кыргыз элинин тaaлим-тaрбия мектеби кaтaры Мaнaс дaстaны
8. Жума Ара Сынак
9. Жума Мaнaс дaстaнындaгы инсaн идеялдaры
10. Жума Мaнaс дaстaнындa элдик кaaдa-сaлттaрдын чaгылдырылышы
11. Жума Эпостогу элдик оюндaрдын жана ат оюндарынын сүрөттөлүшү
12. Жума Мaнaс жaнa тaрых
13. Жума Мaнaс жaнa аскердик өнөр
14. Жума XIX к. “Манас” эпосун кагазга түшүрүп алуу жана изилдөө
15. Жума Кытай кыргыздарынын улуу манасчысы Жусуп Мамай жана анын “Манасы”. Мaнaс дaстaнынын тилдик өзгөчөлүгү
16. Жума ЖыйынтыктоочуСынак

Ders İçeriği
1. Hafta Destanın Kısaca Özeti ve Varyantları
2.Hafta Manas Destanın Devamı ve İkinci Halkası Semetey ile Üçüncü Halkası Seytek
3. Hafta Destancılık Geleneğinde Usta Manasçılar Sagımbay Orozbekov ile Sayakbay Karalayev’in Önemi Ve Yeri
4. Hafta Dünya ve Türk Epik Geleneği İçerisinde Manas Destanı
5. Hafta Manas Destanın Felsefesi
6. Hafta Manas Destanın Felsefesi
7. Hafta Etno-Pedagojik Kaynak Olarak Manas Destanı
8. Hafta Vize
9. Hafta Manas Destanındaki İdeal İnsan Tipleri
10. Hafta Manas Destanındaki Örf Adetler ve Gelenekler
11. Hafta Destandaki Milli oyunlar ile At Oyunları
12. Hafta Manas ve Tarih
13.Hafta Manas Destanındaki Ordu ve Asker Kavramları Üzerine
14. Hafta XIX yüzyılda Manas Destanının Derlenmesi, Yazıya Geçirilmesi ve Araştırılması
15. Hafta Çin’deki Kırgızların Büyük Manasçısı Cusup Mamay ve Onun Anlattığı Manas Destanı. Destanın Dil Açısından Değerlendirilmesi
16. Hafta Final Sınavı

DERS İÇERİĞİ

1. Hafta Giriş
2. Hafta Osmanlı Devleti'nin Son Dönemi
3. Hafta Birinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Osmanlı Devleti
4. Hafta Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı
5. Hafta Kurtuluş Savaşı I: Kongreler ve Son Osmanlı Meclisi
6. Hafta Kurtuluş Savaşı II: TBMM'nin Kuruluşu ve Ayaklanmalar
7. Hafta Kurtuluş Savaşı III: Sevr Anlaşması ve Milli Ordunun Kuruluşu
8. Hafta Vize Sınavı
9. Hafta Kurtuluş Savaşı IV: Doğu ve Batı Cephesinde Savaşlar ve Anlaşmalar
10. Hafta Kurtuluş Savaşı V: Zaferler ve Lozan
11. Hafta Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu
12. Hafta Cumhuriyetin Yerleştirilmesi Yolunda Atılan Adımlar
13. Hafta Devrimler I: Siyasi, Hukuki ve Toplumsal Alandaki Devrimler
14. Hafta Devrimler II: Eğitim ve Ekonomik Alandaki Devrimler
15. Hafta Dış ve İç Siyasetteki Gelişmeler
16. Hafta Final Sınavı

DERS İÇERİĞİ

BİLGİSAYAR KAVRAMI

1. Hafta Bilgisayarların gelişimi ve temel kavramlar
2. Hafta
 Donanım yapısı,yazılım ve işleyişi. Klavye, fare ve diğer donanımların kullanımı 
İŞLETİM SİSTEMLERİ

3. Hafta Masa üstü kavramı. Bir uygulama Penceresi özellikleri
4. Hafta Dosya ve klasör kavramı, Temel editör işlemleri
5. Hafta Başlat düğmesi ve özelleştirilmesi. Görev çubuğu ve özellikleri. Windows gezgini
6. Hafta Denetim masası özellikleri ve ayarları, Program ve yazıcı yükleme, kaldırma. Donatılar
KELİME İŞLEMCİ PROGRAMLARI

7. Hafta Kelime işlemcinin yapısı, Mönüler, araç çubukları. Doküman oluşturma ve kaydetme. Metin içerisinde yazıyı biçimlendirme. Bir metni, sözcüğü ya da nesneyi kesip, kopyalayıp, yapıştırmak.
8. Hafta Resim, tarih, sayfa numarası gibi otomatik olarak değişen alanlar eklemek.Farklı görünümlerde çalışmak. Stilleri kullanmak. Tablo ve sütun oluşturmak.
9. Hafta Nesneler ile çalışmak metinler veya dosyalar arasında bağlantılar kurmak. Word’de Macro kavramı. Dokümanı bastırmak veya diğer kaynaklara gönderebilmek.
HESAP ÇİZELGE PROGRAMLARI

10. Hafta Yeni bir çalışma sayfası açılması, Hücreleri tanıma ve veri girişi yapma. Verileri kopyalama, taşıma ve çoğaltma. Formül satırı nedir? Birden fazla çalışma sayfası ile çalışmak.
11. Hafta Yeni satır ve sütün eklemek. Formül Üretmek ve formüllerle çalışmak (Aritmetik işlemlerin tanıtımı). Otomatik Hesaplama (AutoSum). Formül Çoğaltma. Hücreleri biçimlendirme tablolar hazırlama.
12. Hafta
 Veriyi sıralama, süzgeçleme. Excel’de Macro kavramı. Grafikler oluşturmak ve düzenlemek. Çalışma sayfasını baskıya hazır hale getirme.
13. Hafta Sunu oluşturma ve kaydetme. Sayfada nesneler ile çalışma. Renk seçeneklerini kullanma. Powerpoint slaytlarınıza çeşitli bilgiler ekleme (Clipart, Grafik, Resim...).
14. Hafta
 Nesnelere efektler verme. Sunumu sunma. Sunumu yazdırma
AĞIN TANITIMI VE İNTERNET

15. Hafta Ağ komşuları. Sistem araçları. Geri Dönüşüm kutusu ayarları.
16. Hafta 
İnternete giriş, bilgi kaynaklarına ulaşım. E-mail alma, okuma ve gönderme.