FEN-102/BIO-100 Азыркы табият таануунун концепциялары.
Сабактын мазмуну
1-жума. Заманбап табият таануу илимдеринин концепциялары курсунун предмети. Коом, маданият жана илим.
2-жума. Илимдин классификациясы. Илимдин негизги тарыхый этаптары жана өнүгүү законченемдүүлүктөрү.
3-жума. Табият таануунун физикалык концепциялары. Дүйнөнүн механикалык сүрөттөлүшү. Мейкиндик, убакыт жана материя. Байыркы теориялардан Эйнштейндин салыштырмалуулук теориясына чейин.
4-жума. Дүйнөнүн термодинамикалык сүрөттөлүшү. Жылуулук теориясы. Термодинамиканын закондору. Энтропия.
5-жума. Дүйнөнүн электромагниттик сүрөттөлүшү. Электромагнетизм теориясы. Электромагниттик толкундар жана талаалар.
6-жума. Дүйнөнүн кванттык-механикалык сүрөттөлүшү. Материянын  түзүлүш иерархиясы. Фундаменталдык өз ара аракеттешүүлөр. Корпускулалык-толкундук дуализм.
7-жума. Табият таануунун химиялык концепциялары. Заттардын химиялык курамы жана түзүлүшү.
8-жума. Ара-сынак.
9-жума. Химиялык кошулмалар жана процесстер жонундо окуу.
10-жума. Эволюциялык химия.
11-жума. Табият таануунун биологиялык концепциялары. Биологиянын предмети, анын  түзүлүшү жана өнүгүү этаптары.
12-жума. Материянын  түзүлүшүндө биологиялык деңгээлдердин  өзгөчөлүктөрү. Жандуу материянын  түзүлүшү.
13-жума. Эволюция. Биологиялык эволюциянын жолдору, багыты жана түртүүчү күчтөрү. Табигый тандоо принциби эволюциянын механизми катары. Генетика жана эволюция.
14-жума. Биосфера. Адам. Ноосфера. Биосферанын эволюциясынын закон ченемдүүлүктөрү. Тирүү организмдерде энергиянын колдонушу.
15-жума. Ааламдын эволюциясы. Космология жөнүндө түшүнүк. Космологиянын маселелери.
16-жума. Жыйынтыктоочу сынак.