1-жума Киришүү. Экологиянын маселелери, изилдөө объектиси жана структурасы. Экологиянын дисциплиналар арасындагы мүнөзү.
2-жума Организмдер жана алардын жашоо чөйрөсү. Экологиялык факторлордун классификациясы. Экологиялык мыйзам ченемдүүлүктөр жана оргназимдердин карым катнашы.
3-жума Экосистема. Биоценоз, анын структурасы жана касиети. Биоценоздун трофикалык структурасы жана компонентери. Экологиялык пирамидалар.
4-жума Биосфера. Биосферанын түзүлүшү жана физико-химиялык касиеттери. Ноосфера туралуу заманбап көз караштар.
5-жума Экологиянын глобалдык көйгөйлөрү. Кирдөө жана кирдетүүчү заттар тууралуу түшүнүктөр.
6-жума Атмосферанын кирдеши. Климаттын глобалдык өзгөрүүсү жана парник эффектиси: механизмдери жана терс натыйжалары.
7-жума Озон тешиктеринин жана кислоталык жаандардын пайда болу механизмдери жана түшүнүктөрү.
8-жума Гидросферанын кирдеши. Ичме суулардын жана Дүйнөлүк океандын булгануу көйгөйлөрү.
9-жума Литосферанын кирдеши. Тиричилик жана өндүрүштүк калдыктарды утилизациялоодогу көйгөйлөр.
10-жума Айлана чөйрө жана адамдын ден-соолугу. Калктардын жайгашуусу. Шаардык жана өндүрүштүк экосистемалар. Ызы-чуунун, электромагниттик нурдануунун жана радиациянын адам баласына терс таасири.
11-жума Жаратылышты рационалдуу колдонуунун принциптери. Айлана чөйрөнүү коргоо. Энергиянын алтернативдик булактары. Дүйнөлүк океандын ресурстары жана аларды колдонуу.
12-жума Токойлорду рационалдуу колдонуу жана коргоо.
13-жума Коруктар, өзгөчө корголуучу аймактар жөнүндө негизги түшүнүктөр. Кызыл китеп.
14-жума Экологиялык мониторинг. Негизги түшүнүктөр.
15-жума Экологиянын экономикалык аспектилери. Учурдагы экологиялык-экономикалык кырдаал. Экономиканы экологизациялоо жана мониторинг.
16-жума Экологиянын укуктук аспектилери. Экологиянын тармактары жана экологияда эл аралык кызматташтык. Экологиялык эл аралык кызматташуудагы көйгөйлөр.

 

1. Hafta Giriş. Dersin konuları ve yapısı. Çevrenin disiplinlerarası özelliği.
2. Hafta Organizmalar ve onların yaşam ortamları. Çevresel faktörlerin sınıflandırılması. Organizma ilişkilerindeki çevre kanunları. 
3. Hafta Ekosistem. Biocenosis kavramı, yapısı ve özellikleri.Ekolojik toplum ve bileşenlerinin beslenme düzeni. Ekolojik piramit.
4. Hafta Biyosfer. Biyosferin yapisi, fiziksel ve kimyasal özellikleri. Noosferin çağdaş anlayışı.
5. Hafta Küresel çevre sorunları. Kirlilik ve kirletici kavramı. 
6. Hafta Hava kirliliği. Küresel ısınma ve sera etkisi: Ortaya çıkma mekanizmaları ve etkileri.
7. Hafta Ozon deliği ve asit yağmurların oluşması mekanizmaları ve temel kavramları.
8. Hafta Hidrosferin kirlenmesi. Içme suyun ve okyanusların kirlenmesi.
9. Hafta Litosferin kirlenmesi. Evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmasındaki sorunlar.
10. Hafta Çevre ve İnsan Sağlığı. Nüfusun artışı. Kentsel ve endüstriyel ekosistemler. Gürültü kirliliğinin, ışınımların ve elektromanyetik radyasyonlaın insan üzerindeki etkisi.
11. Hafta Çevre yönetimindeki ilkeler. Çevrenin korunması. Alternatif enerji kaynakları. Okyanuslar ve onların kullanımı. 
12. Hafta Ormanların rasyonel kullanımı ve korunması.
13. Hafta Özel korunan alanlar. Kırmızı liste. Temel kavramları.
14. Hafta Çevresel gözlem. Temel kavramları.
15. Hafta Çevrenin ekonomik yönleri. Modern çevresel ve ekonomik durum. Yeşil ekonomi ve izleme.
16. Hafta Çevening hukuki yönleri. Ekoloji alanında uluslararasi işbirliği. Uluslararası işbirliğinin sorunlar.