1-жума. Киришүү. Кыргызстандын географиялык жайгашуусу. Аймактык-административдик бөлүнүшү.

2-жума. Кыргызстандын табияты жана табигый ресурстары.

3-жума. Кыргызстандын климаттык шарттары. Климатты негиздөөчү факторлорду талдоо. климаттык алкактар.

4-жума. Кыргызстандын дарыялары жана көлдөрү. Гидрологиялык режими жана калыптануу шарттары.

5-жума. Кыргызстандын ландшафтары жана физикалык географиялык райондору.

6-жума. Кыргызстандын чарбасына жалпы мүнөздөмө.

7-жума. Кыргызстандын калкы жана эмгек ресурстары.

8-жума. Арасынак.

9-жума. Кыргызстандын туризми.

10-жума. Кыргызстандын айыл-чарбасы.

11-жума. Кыргыз Республикасынын чарба тармактарынын негизи.

12-жума. Өнөр жайы.

13-жума. Транспорт.

14-жума. Кыргызстандын топурак ресурстары жана алардын классификациясы.

15-жума. Айлана-чөйрөнү коргоо.

16-жума. Эркин экономикалык аймактары.1-Hafta. Giriş. Kırgızistanın ekolojik yerleşmesi. 

2-Hafta. Kırgızistanın Doğa ve doğal kaynaklar.

3-Hafta. Kırgızistanın iklimsel koşullar. İklimi haklı faktörlerin analizi. iklim bölgeleri.

4-Hafta. Kırgızistan'ın nehirleri ve gölleri. Hidrolojik rejim ve koşulların oluşması.

5-Hafta. Kırgızistanda peyzaj ve fiziksel coğrafi alanlar.

6-Hafta. Kırgızistan tarım ve sanayisinin genel karakteristiği.

7-Hafta. Kırgızistan'ın nüfusu ve işgücü kaynakları.

8-Hafta. Arasınav.

9-Hafta. Kırgızistan'ın turizmi.

10-Hafta. Kırgızistan'ın tarım sektörü.

11-Hafta. Kırgızistanda tarımsal sanayinin temeli.

12-Hafta. Kırgızistan'ın sanayi sektörü.

13-Hafta. Kırgızstanın taşıt sektörü.

14-Hafta. Kırgızistan'ın toprak kaynakları ve bunların sınıflandırılması.

15-Hafta. Çevre koruma.

16-Hafta. Serbest Ekonomi Bölgeleri.