Mаманбап компьютердик технолгиянын жардамы менен видео, аудио жана анимацияланган презентациялык, рекламалык фильмдерди тузуу ыкмаларын үйрөнүү.