Мазмуну

1 - Жума. Дүйнө жана Түрк цивилизациясына киришүү
2 - Жума. Цивилизация типтери  – 1 Ибн Халдун
3 - Жума. Цивилизация типтери -2  Шпенглер жана Данилевский
4 - Жума. Маданият, культура жана цивилизация типтери -3 Сорокин жана Вебер
5 - Жума. Цивилизация жөнүндөгү заманбап концепциялар- 4 (Тоффлер жана Хантингтон)
6 - Жума. Байыркы цивилизациялардын өнүгүү өзгөчөлүктөрү-1 (Шумер, Вавилон, Кытай)
7 - Жума. Байыркы цивилизациялардын өнүгүү өзгөчөлүктөрү-2 (Индия, Кыргыз, Греция, Рим)
8 - Жума. Ара сынак
9 - Жума. Көчмөн цивлизациялардын өзгөчөлүктөрү
10 - Жума. Орто кылым доорундагы християн цивлизациясы  
11 - Жума. Орто кылым доорундагы ислам цивлизациясы
12 - Жума. Кайра жаралуу доорундагы цивлизациялардын өнүгүү тенденциялары
13 - Жума. Жаӊы доор жана агартуучулук доорундагы цивлизациялардын өзгөчөлүктөрү
14 - Жума. 20-кылымдагы дүйнөлүк жана түрк цивлизациялардын өзгөчөлүктөрү
15 - Жума. Ааламдашуу доору жана цивлизациялардын өнүгүү тенденциялары
16 - Жума. Сынак