Мазмуну

1 - апта. Дүйнө жана Түрк цивилизациясына киришүү
2 - апта. Цивилизация типтери  – 1 Ибн Халдун
3 - апта. Цивилизация типтери -2  Шпенглер жана Данилевский
4 - апта. Маданият, культура жана цивилизация типтери -3 Сорокин жана Вебер
5 - апта. Цивилизация жөнүндөгү заманбап концепциялар- 4 (Тоффлер жана Хантингтон)
6 - апта. Байыркы цивилизациялардын өнүгүү өзгөчөлүктөрү-1 (Шумер, Вавилон, Кытай)
7 - апта. Байыркы цивилизациялардын өнүгүү өзгөчөлүктөрү-2 (Индия, Кыргыз, Греция, Рим)
8 - апта. Ара сынак
9 - апта. Көчмөн цивлизациялардын өзгөчөлүктөрү
10 - апта. Орто кылым доорундагы християн цивлизациясы  
11 - апта. Орто кылым доорундагы ислам цивлизациясы
12 - апта. Кайра жаралуу доорундагы цивлизациялардын өнүгүү тенденциялары
13 - апта. Жаӊы доор жана агартуучулук доорундагы цивлизациялардын өзгөчөлүктөрү
14 - апта. 20-кылымдагы дүйнөлүк жана түрк цивлизациялардын өзгөчөлүктөрү
15 - апта. Ааламдашуу доору жана цивлизациялардын өнүгүү тенденциялары
16 - апта. Сынак