10 апта Көчмөн чарбачылык типтери, мүнөздүү белгилери

Көчмөн жана жарым көчмөн экстенсивдүү мал чарбачылыгынын чектелген экономикалык, маданий типтери бар. Алар бир эле учурда географиялык ар түрдүүлүктү жана чарбачылыктын бул түрүнүн экономикалык жалпылыгын чагылдырат. Бул типтердин калыптануусу көбүнчө, диффузия, өздөштүрүп
алуу, миграция ж.б. сыяктуу тарыхый кырдаалдар менен байланыштуу.